home icon ile ilgili görsel sonucu Prof. Dr. Özcan UZUN
Psikiyatri Uzmanı
  
    
PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR LİSTESİ

 

Psikiyatrik bozukluklar için iki sınıflandırma sistemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan biri Uluslararası Sağlık Örgütü’nün (Word Health Organization) ICD (International Classification of Diseases) sınıflandırması, diğeri Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (American Psychiatric Association) DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) sınıflandırmasıdır. Uluslararası Sağlık Örgütü’nün ICD’si tüm hastalıkları kapsayan bütünsel bir sınıflandırmadır.

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR (DSM-5) 

Nörogelişimsel bozukluklar (Neurodevelopmental disorders)

 • Zihinsel engellilik; zihinsel gelişme bozukluğu (Intellectual disability; Intellectual developmental disorder)

 • İletişim bozuklukları (Communication disorders)

 • Otizm spektrum bozukluğu (Autism spectrum disorder)

 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (Attention-deficit hyperactivity disorder)

 • Özel öğrenme bozukluğu (Specific learning disorder)

 • Motor bozukluklar (Motor disorders)

Şizofreni spektrumu ve diğer psikotik bozukluklar (Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders)

 • Şizotipal (kişilik) bozukluğu (Schizotypal (personality) disorder)

 • Delüzyonel bozukluk (Delusional disorder)

 • Kısa psikotik bozukluk (Brief psychotic disorder)

 • Şizofreniform bozukluk (Schizophreniform disorder)

 • Şizofreni (Schizophrenia)

 • Şizoaffektif bozukluk (Schizoaffective disorder)

 • Madde / ilaca bağlı psikotik bozukluk (Substance/medication-induced psychotic disorder)

 • Bir başka tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk (Psychotic disorder due to another medical condition)

 • Katatoni (Catatonia)

 • Başka bir ruhsal bozuklukla ilişkili katatoni (Catatonia associated with another mental disorder)

 • Başka bir tıbbi durum nedeniyle katatonik bozukluk (Catatonic disorder due to another medical condition)

 • Tanımlanmamış katatoni (Unspecified catatonia)

 • Diğer şizofreni spektrumu ve diğer psikotik bozukluk (Other specified schizophrenia spectrum and other psychotic disorder)

 • Tanımlanmamış şizofreni spektrumu ve diğer psikotik bozukluk (Unspecified schizophrenia spectrum and other psychotic disorder)

Bipolar ve ilgili bozukluklar (Bipolar and related disorders)

 • Bipolar I bozukluk (Bipolar I disorder)

 • Bipolar II bozukluk (Bipolar II disorder)

 • Siklotimik bozukluk (Cyclothymic disorder)

 • Madde / ilaç kaynaklı Bipolar ve ilgili bozukluk (Substance/medication-induced bipolar and related disorder)

 • Başka bir tıbbi duruma bağlı bipolar ve buna bağlı bozukluk (Bipolar and related disorder due to another medical condition)

 • Diğer bipolar ve bunlarla ilgili bozukluk (Other specified bipolar and related disorder)

 • Tanımlanmamış bipolar ve bunlarla ilgili bozukluk (Unspecified bipolar and related disorder)

Depresif bozukluklar (Depressive disorders)

 • Yıkıcı duygudurum disregulation bozukluğu (Disruptive mood dysregulation disorder)

 • Majör depresif bozukluk, tek ve tekrarlayan ataklar, ısrarlı (Major depressive disorder, single and recurrent episodes persistent)

 • Depresif bozukluk; distimi (Depressive disorder; dysthymia)

 • Adet öncesi disforik bozukluk (Premenstrual dysphoric disorder)

 • Madde / ilaca bağlı depresif bozukluk (Substance/medication-induced depressive disorder)

 • Bir başka tıbbi duruma bağlı depresif bozukluk (Depressive disorder due to another medical condition)

 • Diğer depresif bozukluk (Other specified depressive disorder)

 • Tanımlanmamış depresif bozukluk (Unspecified depressive disorder)

Anksiyete bozuklukları (Anxiety disorders)

 • Ayrılık anksiyetesi bozukluğu (Separation anxiety disorder)

 • Seçici mutism (Selective mutism)

 • Özgül fobi (Specific phobia)

 • Sosyal kaygı bozukluğu; sosyal fobi (Social anxiety disorder; social phobia)

 • Panik bozukluk (Panic disorder)

 • Panik atak (Panic attack)

 • Agorafobi (Agoraphobia)

 • Yaygın anksiyete bozukluğu (Generalized anxiety disorder)

 • Madde / ilaç kaynaklı anksiyete bozukluğu (Substance/medication-induced anxiety disorder)

 • Başka bir tıbbi duruma bağlı anksiyete bozukluğu (Anxiety disorder due to another medical condition)

 • Diğer anksiyete bozuklukları (Other specified anxiety disorder)

 • Tanımlanmamış anksiyete bozukluğu (Unspecified anxiety disorder)

Obsesif-kompulsif ve ilgili bozukluklar (Obsessive-compulsive and related disorders)

 • Obsesif kompulsif bozukluk (Obsessive-compulsive disorder)

 • Vücut dismorfik bozukluk (Body dysmorphic disorder)

 • İstifleme bozukluğu (Hoarding disorder)

 • Trikotillomani (saç çekme bozukluğu) (Trichotillomania; hair-pulling disorder)

 • Yolma (cilt yolma) bozukluğu (Excoriation (skin-picking) disorder)

 • Madde / ilaç kaynaklı obsesif-kompulsif ve ilgili bozukluk (Substance/medication-induced obsessive-compulsive and related disorder)

 • Başka bir tıbbi duruma bağlı obsesif-kompulsif ve ilgili bozukluk (Obsessive-compulsive and related disorder due to another medical condition)

 • Diğer obsesif-kompulsif ve ilgili bozukluk (Other specified obsessive-compulsive and related disorder)

 • Tanımlanmamış obsesif-kompulsif ve ilgili bozukluk (Unspecified obsessive-compulsive and related disorder)

Travma ve strese bağlı bozukluklar (Trauma- and stressor-related disorders)

 • Reaktif bağlanma bozukluğu (Reactive attachment disorder)

 • Engellenmiş sosyal angajman bozukluğu (Disinhibited social engagement disorder)

 • Post-travmatik stres bozukluğu (Posttraumatic stress disorder)

 • Akut stres bozukluğu (Acute stress disorder)

 • Uyum bozuklukları (Adjustment disorders)

 • Diğer travma ve strese bağlı bozukluk (Other specified trauma- and stressor-related disorder)

 • Tanımlanmamış travma ve strese bağlı bozukluk (Unspecified trauma- and stressor-related disorder)

Disosiyatif bozukluklar (Dissociative disorders)

 • Disosiyatif kimlik bozukluğu (Dissociative identity disorder)

 • Disosiyatif amnezi (Dissociative amnesia)

 • Depersonalizasyon / derealizasyon bozukluğu (Depersonalization/derealization disorder)

 • Diğer dissosiyatif bozukluklar (Other specified dissociative disorder)

 • Tanımlanmamış dissosiyatif bozukluk (Unspecified dissociative disorder)

Somatik semptom ve ilgili bozukluklar (Somatic symptom and related disorders)

Beslenme ve yeme bozuklukları (Feeding and eating disorders)

 • Pika (Pica)

 • Ruminasyon bozukluğu (Rumination disorder)

 • Kaçınan / kısıtlayıcı gıda alım bozukluğu (Avoidant/restrictive food intake disorder)

 • Anoreksiya nervosa (Anorexia nervosa)

 • Bulimia nervosa (Bulimia nervosa)

 • Tıkınırcasına yeme bozukluğu (Binge-eating disorder)

 • Diğer beslenme veya yeme bozukluğu (Other specified feeding or eating disorder)

 • Tanımlanmamış beslenme veya yeme bozukluğu (Unspecified feeding or eating disorder)

Eliminasyon bozuklukları (Elimination disorders)

 • Enurezis (Enuresis)

 • Enkoprosis (Encopresis)

 • Diğer eliminasyon bozukluğu (Other specified elimination disorder)

 • Tanımlanmamış eliminasyon bozukluğu (Unspecified elimination disorder)

Uyku-uyanma bozuklukları (Sleep–wake disorders)

 • İnsomnia (Insomnia disorder)

 • Aşırı uykululuk bozukluğu (Hypersomnolence disorder)

 • Narkolepsi (Narcolepsy)

 • Obstrüktif uyku apnesi (Obstructive sleep apnea)

 • Hipopne (Hypopnea)

 • Merkezi uyku apnesi (Central sleep apnea)

 • Uyku ile ilgili hipoventilasyon (Sleep-related hypoventilation)

 • Sirkadiyan ritim uyku-uyanma bozuklukları (Circadian rhythm sleep-wake disorders)

 • Hızlı göz hareketi uykusunda uyanma bozuklukları (Non–rapid eye movement sleep arousal disorders)

 • Uyurgezerlik (Sleepwalking)

 • Uyku terörü (Sleep terrors)

 • Kabus görme bozukluğu (Nightmare disorder)

 • Hızlı göz hareketi uykusu davranış bozukluğu (Rapid eye movement sleep behavior disorder)

 • Huzursuz bacak sendromu (Restless legs syndrome)

 • Madde / ilaç ile İndükte uyku bozukluğu (Substance/medication-Induced sleep disorder)

 • Diğer insomnia (Other specified insomnia disorder)

 • Tanımlanmamış insomnia (Unspecified insomnia disorder)

 • Diğer aşırı uykululuk bozukluğu (Other specified hypersomnolence disorder)

 • Tanımlanmamış aşırı uykululuk bozukluğu (Unspecified hypersomnolence disorder)

 • Diğer uyku-uyanma bozukluğu (Other specified sleep-wake disorder)

 • Tanımlanmamış uyku-uyanma bozukluğu (Unspecified sleep-wake disorder)

Cinsel işlev bozuklukları (Sexual dysfunctions)

 • Geç boşalma (Delayed ejaculation)

 • Erektil bozukluk (Erectile disorder)

 • Kadın orgazm bozukluğu (Female orgasmic disorder)

 • Kadın cinsel ilgi / uyanıklık bozukluğu (Female sexual interest/arousal disorder)

 • Genito-pelvik ağrı / penetrasyon bozukluğu (Genito-pelvic pain/penetration disorder)

 • Erkek hipoaktif cinsel istek bozukluğu (Male hypoactive sexual desire disorder)

 • Erken boşalma (Premature (early) ejaculation)

 • Madde / ilaca bağlı cinsel işlev bozukluğu (Substance/medication-induced sexual dysfunction)

 • Diğer cinsel işlev bozuklukları (Other specified sexual dysfunction)

 • Belirtilmemiş cinsel işlev bozukluğu (Unspecified sexual dysfunction)

Cinsel kimlik disforisi (Gender dysphoria)

 • Cinsel kimlik disforisi (Gender dysphoria)

 • Diğer cinsiyet kimlik disforisi (Other specified gender dysphoria)

 • Tanımlanmamış cinsel kimlik disforisi (Unspecified gender dysphoria)

Yıkıcı, dürtü kontrol ve davranış bozuklukları (Disruptive, impulse-control, and conduct disorders)

 • Karşı koyma bozukluğu (Oppositional defiant disorder)

 • Aralıklı patlayıcı bozukluk (Intermittent explosive disorder)

 • Davranış bozukluğu (Conduct disorder)

 • Antisosyal kişilik bozukluğu (Antisocial personality disorder)

 • Piromani (Pyromania)

 • Kleptomani (Kleptomania)

 • Diğer yıkıcı, impuls kontrol ve davranış bozukluğu (Other specified disruptive, impulse-control, and conduct disorder)

 • Tanımlanmamış yıkıcı, dürtü kontrol ve davranış bozukluğu (Unspecified disruptive, impulse-control, and conduct disorder)

Madde ile ilişkili ve bağımlılık bozuklukları (Substance-related and addictive disorders)

 • Madde ile ilişkili bağımlılık bozuklukları

 • Madde dışındaki bağımlılıklar

 • Kumar bağımlılığı

Nörobilişsel bozukluklar (Neurocognitive disorders)

 • Deliryum (Delirium)

 • Diğer deliryum (Other specified delirium)

 • Tanımlanmamış deliryum (Unspecified delirium)

 • Majör ve hafif bilişsel bozukluklar (Major and mild neurocognitive disorders)

 • Majör bilişsel bozukluk (Major neurocognitive disorder)

 • Hafif nörobilişsel bozukluk (Mild neurocognitive disorder)

 • Alzheimer hastalığına bağlı major veya hafif derecede nörobilişsel bozukluk (Major or mild neurocognitive disorder due to Alzheimer’s disease)

 • Majör veya hafif frontotemporal nörobilişsel bozukluk (Major or mild frontotemporal neurocognitive disorder)

 • Lewy cisimcikli major veya hafif derecede nörobilişsel bozukluk (Major or mild neurocognitive disorder with Lewy bodies)

 • Major veya hafif vasküler nörobilişsel bozukluk (Major or mild vascular neurocognitive disorder)

 • Travmatik beyin hasarına bağlı major veya hafif derecede nörobilişsel bozukluk (Major or mild neurocognitive disorder due to traumatic brain injury)

 • Madde / ilaç ile indüklenen majör veya hafif derecede nörobilişsel bozukluk (Substance/medication-induced major or mild neurocognitive disorder)

 • HIV enfeksiyonuna bağlı major veya hafif derecede nörobilişsel bozukluk (Major or mild neurocognitive disorder due to HIV infection)

 • Prion hastalığına bağlı major veya hafif derecede nörobilişsel bozukluk (Major or mild neurocognitive disorder due to Prion disease)

 • Parkinson hastalığına bağlı major veya hafif derecede nörobilişsel bozukluk (Major or mild neurocognitive disorder due to Parkinson’s disease)

 • Huntington hastalığına bağlı major veya hafif derecede nörobilişsel bozukluk (Major or mild neurocognitive disorder due to Huntington’s disease)

 • Başka bir tıbbi duruma bağlı major veya hafif derecede nörobilişsel bozukluk (Major or mild neurocognitive disorder due to another medical condition)

 • Birden fazla etiyolojiye bağlı major veya hafif derecede nörobilişsel bozukluk (Major or mild neurocognitive disorder due to multiple etiologies)

 • Tanımlanmamış nörobilişsel bozukluk (Unspecified neurocognitive disorder)

Kişilik bozuklukları (Personality disorders)

 • Genel kişilik bozukluğu (General personality disorder)

 • Paranoid kişilik bozukluğu (Paranoid personality disorder)

 • Şizoid kişilik bozukluğu (Schizoid personality disorder)

 • Şizotipal kişilik bozukluğu (Schizotypal personality disorder)

 • Antisosyal kişilik bozukluğu (Antisocial personality disorder)

 • Sınırda kişilik bozukluğu (Borderline personality disorder)

 • Histrionik kişilik bozukluğu (Histrionic personality disorder)

 • Narsistik kişilik bozukluğu (Narcissistic personality disorder)

 • Çekingen kişilik bozukluğu (Avoidant personality disorder)

 • Bağımlı kişilik bozukluğu (Dependent personality disorder)

 • Obsesif kompülsif kişilik bozukluğu (Obsessive-compulsive personality disorder)

 • Başka bir tıbbi duruma bağlı kişilik değişiklikleri (Personality change due to another medical condition)

 • Diğer kişilik bozukluğu (Other specified personality disorder)

 • Tanımlanmamış kişilik bozukluğu (Unspecified personality disorder)

Parafilik bozukluklar (Paraphilic disorders)

 • Röntgencilik bozukluğu (Voyeuristic disorder)

 • Göstermecilik bozukluğu (Exhibitionistic disorder)

 • Sürtünmecilik bozukluğu (Frotteuristic disorder)

 • Cinsel mazoşizm bozukluğu (Sexual masochism disorder)

 • Cinsel sadizm bozukluğu (Sexual sadism disorder)

 • Pedofilik bozukluk (Pedophilic disorder)

 • Fetişistik bozukluk (Fetishistic disorder)

 • Transvestik bozukluk (Transvestic disorder)

 • Diğer parafilik bozukluk (Other specified paraphilic disorder)

 • Tanımlanmamış parafilik bozukluk (Unspecified paraphilic disorder)

Diğer ruhsal bozukluk (Other mental disorder)

 • Başka bir tıbbi durumundan dolayı diğer ruhsal bozukluk (Other specified mental disorder due to another medical condition)

 • Başka bir tıbbi durumuna bağlı tanımlanmamış ruhsal rahatsızlık (Unspecified mental disorder due to another medical condition)

 • Diğer ruhsal bozukluk (Other specified mental disorder)

 • Tanımlanmamış ruhsal bozukluk (Unspecified mental disorder)

İlaç kaynaklı hareket bozuklukları ve ilacın diğer yan etkileri (Medication-induced movement disorders and other adverse effects of medication)

Diğer (Conditions for further study)